Nota prawna

Adres spółki: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (dalej TZMO S.A.), z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635, kapitał zakładowy 2 640 000 zł wpłacony w całości.

Zgoda użytkownika 

W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami korzystania z niniejszej strony, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Prawa autorskie

Cała treść strony internetowej jest utworem w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i chroniona jest prawem. Żadna jej część nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana, publikowana, modyfikowana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (w tym elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez TZMO S.A.

TZMO S.A. nie udziela użytkownikom niniejszej strony jakiejkolwiek licencji ani nie przyznaje jakichkolwiek praw do utworów chronionych prawem autorskim. Żadne z niniejszych postanowień nie będzie interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej należącego do TZMO S.A. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Znaki towarowe i inne oznaczenia

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na prezentowanej stronie, stanowią własność TZMO S.A. lub osób trzecich, są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej na piśmie przez TZMO S.A.

Baza danych 

Na niniejszej stronie znajdują się bazy danych podlegające ochronie w myśl przepisów o ochronie baz danych. Producentem bazy danych jest TZMO S.A. lub osoba trzecia, którym przysługuje wyłączne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

Wyłączenie odpowiedzialności 

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią oferty sprzedaży, świadczenia usług ani jakiejkolwiek innej oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie zostały zredagowane z należytą starannością i w dobrej wierze, jednak TZMO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być nieaktualne. W szczególności w zakresie dopuszczonym przez prawo wyłączona jest wszelka odpowiedzialność TZMO S.A. za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, oraz za inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku, a także za wynikające z wykorzystania informacji, usług, narzędzi i rozwiązań znajdujących się na tej stronie.

TZMO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

TZMO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść, polityki prywatności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odesłania zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej lub które zawierają odesłania do tej strony. Użytkownik decydując się na skorzystanie z linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.